header

Предлагаме широк кръг от услуги, относно данъчно планиране и оптимизиране и представителство пред данъчната администрация. Това професионално обслужване е част от предлаганите счетоводни услуги, като имаме добър опит в решаване и на конкретни казуси. Спектъра от данъчни услуги предлагани и на корпоративни и на индивидуални клиенти, включва и:

    • съставяне на данъчни декларации
    • консултации относно данъчното и социално законодателство
    • информация относно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
    • представителство при данъчни проверки и ревизии

Конкуретното ни предимство се състои във възможноста за предлагане на решения съобразно специфичните нужди на клиента и за постигане на неговите цели.